Samenwerken

Visie4Om gericht in kleine of grotere groep te kunnen samenwerken zijn sociale competenties onontbeerlijk. Kinderen moeten zich in anderen kunnen verplaatsen, gedragingen kunnen voorspellen, rekening kunnen houden met een specifieke context, succesvol met anderen kunnen omgaan en dingen intuïtief begrijpen zodat interactie mogelijk is. Bij deze empathische benadering komt communicatie- en relatiebekwaamheid om de hoek kijken. Het vermogen tot inleving is onmisbaar: het kind beheerst de alsof-kwaliteit. De kleuter gebruikt zijn verbeelding en tracht in te voelen “alsof” zij/hij even de ander is. Het geeft inzicht, maakt het hart ruimer en verrijkt de persoonlijkheid.  Via waarnemen, voelen en samen ervaren  groeit de emotionele rijpheid.
Leren is een sociale activiteit want leren doe je niet alleen. Zoveel mogelijk anderen in je opnemen, dat proces heet leren: het kind verrijkt zichzelf met het zelf van anderen en bouwt een “zelf” dat er eerder niet was. Het kind durft zich te laten “beïnvloeden” door anderen. De kleuter kan door anderen extra uitgedaagd worden om eens wat te experimenteren met tegenstellingen van het vertrouwde gedrag. Anderzijds geeft het kunnen bijdragen aan iets belangrijks voor anderen, een heel prettig gevoel. Openstaan voor anderen en de “andere wereld” is een houding vanbinnen, een manier van in de wereld staan. Het werkt als “emotionele vitamine” voor de gezondheid, het gevoel van geluk en het totale welbevinden. We tonen hoe een kind in open relatie kan staan, met en in dienst van anderen.
Ons uitgebalanceerde “zorg-op-maat”-systeem is een mooie, rijke samenwerking tussen school en participanten. Als we lichte zorgen vaststellen wordt dit opgenomen in het multi disciplinair overleg (MDO) bestaande uit de klastitularis, de zorgleerkracht van de leeftijdsgroep, de zorgcoördinator en directie. Van bij het begin gaan we op stap met de ouders. Voor de grotere zorgvraag breiden wij ons team uit met externen: CLB, GON-werking, logo, kine,… Wij investeren vanuit onze visie bewust in persoonlijke begeleiding, alleen in vruchtbare grond kan zaad tot volle bloei komen. (link) Het kind verdient de intense omkadering en begeleiding om uit te groeien van kleuter naar een zelfwaarderende persoon. Ons uitgebreide kindvolgsysteem volgt welbevinden, betrokkenheid en competenties nauwgezet op.