Verbonden

Visie6In oorsprong zijn we als O.L.V.-Instituut verbonden met onze stichteres zuster Julie Billiart. Haar verhaal werkt bezielend en haar overtuiging is duidelijk herkenbaar in onze visie.

Onze katholieke identiteit vormt het fundament van ons school-zijn. Op een kindgerichte manier leren kleuters Jezus en bijbelverhalen kennen, aansluitend bij hun ervaringswereld en hun belangstelling. We willen  de Christelijke levenswaarden in hun “zijn” integreren. Binnen het trouw zijn aan ons katholieke geloof hebben wij respect voor andere geloofsovertuigingen. De kinderen nemen allen deel aan het ochtendgebed in de klas. We geloven dat het meest effectieve gebed vol van dankbaarheid is. We bejubelen daarin de totale appreciatie van datgene wat we dagdagelijks krijgen zonder er iets voor te hoeven doen: de ervaring van de volheid van het leven zelf, vreugde voelend om het wonder van de natuur en alles en iedereen wat ons met liefde omringt. We geven vanuit ons hart het vertrouwen mee in de fundamentele goedheid van het leven. 


Deze visie waarmaken kunnen we niet alleen. We zijn een deel van een geheel: een stevige vertrouwensband uitbouwen met participanten is essentieel. De ondersteuning van ouders en ouderraad, schoolraad, CLB, andere Pulhof-afdelingen, Raad van Bestuur, scholengemeenschap,… laat ons nieuwe mogelijkheden zien en doet ons als school groeien.
Het kind wordt in verbondenheid sterk gemaakt voor ervaringen in zijn eentje. Zo kan het blijven groeien door de individuele ervaringen te verwerken met de hulp van haar/zijn steunsysteem: de bepalende belangrijke relaties die haar/hem beïnvloeden. Door een kind emotionele voeding te geven en een stevige basisveiligheid over zichzelf en relaties, bepalen we hoeveel steun en veiligheid ze onderling aan elkaar kunnen geven. Vertrouwen krijgen en geven is een zeer diep gevoel van verbondenheid. De mate van en de kwaliteit van de steun en begeleiding die we als opvoeders aan kinderen geven, moet leiden tot een flexibele, transparante persoonlijkheid.


Wie zich verbonden voelt wordt in haar/zijn handelen gedreven door het motief te beschermen, te verzorgen, te helen, te waarderen, te doen gedijen, tot ontwikkeling te brengen en te vieren. Dit is de best denkbare basis voor verantwoordelijk gedrag, een respectvolle en liefdevolle omgang met al het bestaande. We scheppen een klimaat dat dialoog bevordert omdat dit de motivatie is voor engagement en duurzaam ondernemen, men durft positief kritisch in de wereld staan.